วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

ชุดตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายในน้ำ

ชุดตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายในน้ำโดยชุมชน DO ว 312/อ 33


          ปริมาณค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำการตรวจค่าออกซิเจนละลา
ในน้ำ (Dissolved oxygen = DO) สามารถตรวจได้หลายวิธี การตรวจโดยใช้ชุด ว312 เป็นวิธีประยุกต์ที่ประชาชนในชุมชนสามารถนำไปใช้ได้ง่าย ตามหลักการของเอไซด์โมดิฟิเคชั่น โดยการเติมแมงกานีสซัลเฟต อัลคาไลด์ไอโอไดด์เอไซด์ และ กรดซัลฟูริกจากหลอดที่เตรียมให้ตามชนิดและปริมาตรที่กำหนดลงในน้ำตัวอย่างตามขั้นตอนแล้วไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟตและตรวจสอบจุดยุติของปฏิกิริยา (end point) ด้วยน้ำแป้ง ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้ไปเป็นค่า DO ของตัวอย่างน้ำ


          จากการศึกษาวิจัยพบว่า การตรวจค่า DO ด้วยชุด ว312 ตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดยบุคลากรในภาคสนามพบว่าการตรวจด้งกล่าวให้ความถูกต้องน่าเชื่อถือสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการไม่น้อยว่า 75%

ประโยชน์ของชุดตรวจค่าออกซิเจนละลายในน้ำโดยชุมชน DO-ว 312
          ใช้ตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายในน้ำ เพื่อบ่งชี้ถึงคุณภาพของน้ำว่ามีความเหมาะสมเพียงใดต่อ การดำรงฃีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ซึ่งในแหล่งน้ำสะอาดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่า DO ประมาณ 8 มิลลิกรัม ต่อลิตร สามารถตรวจค่าออกซิเจนได้ทันทีและสมารถตรวจได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างเป้าหมาย : แหล่งน้ำน้ำเสียและน้ำทิ้งผ่านระบบบำบัดก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งธรรมชาติ
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้ / ชุด : 5 ตัวอย่าง
ช่วงการตรวจสอบ : ตรวจได้ตั้งแต่ไม่พบค่าออกซิเจนละลายถึงไม่มากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น